Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Naturstyrelsens nye regler

Den 12. april 2016 har Naturstyrelsen rettet op på tidligere fejl og mangler i sagsbehandlingen. Det betyder at bekendtgørelsen om færdsel mv. på Arresø er genudsendt med nyt nummer og dato, så den nu hedder nr. 334 af 7. april 2016 om færdsel mv. på Arresø. Læs bekendtgørelsen.

Læs ministerens svar på vores klage.

Læs Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 15. december 2016.

Ved bekendtgørelse nr. 1319 af 23. november 2015 om færdsel mv. på Arresø er der fastsat nye regler. Denne bekendtgørelse er ophævet.

Arresøgruppen mener at der er fejl i bekendtgørelsen og har klaget til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, fordi

 • der ikke i bekendtgørelsen er den fornødne hjemmel til at fastsætte regler om opkrævning af lejeafgifter for bådebroer mv. som det er gjort i bekendtgørelsen
 • det er et udtryk for forskelsbehandling, når der gives tilladelse til op til 10 motorbåde i Arrresø kun til lystfiskere

Arresøgrupen mener også at der er fejl i grundlaget for bekendtgørelsen og har klaget til Miljø- og Naturklagenævnet, fordi

 • hverken miljøvurdering eller konsekvensvurdering giver en vurdering af virkningerne af at give tilladelse til op til 10 motorbåde på Arresø

Naturstyrelsens høring om regler

Naturstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø i offentlig høring i perioden 11. februar - 9. April 2014.

I høringsmaterialet indgår bl.a.

 • ”Miljøvurdering af ændrede færdselsregler for den af staten ejede del af Arresø” dateret den 11. februar 2014 og
 • ”Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper” udarbejdet af DCE den 7. februar 2013 og rev. den 23. april 2013.

Læs Naturstyrelsens høringsmateriale her.

Arresøgruppen har behandlet udkast til bekendtgørelse på bestyrelsesmøde den 24. februar 2014 og på ekstraordinært delegeretmøde den 10. marts 2014.

På de to møder blev Arresøgruppens holdning til Naturstyrelsens udkast til bekendtgørelse fastlagt, og der blev taget stilling til udformningen af et høringssvar samt håndteringen af sagen i øvrigt.

Der er sendt en henvendelse til borgmestre og udvalgsformænd i de tre kommuner.

Arresøgruppens holdning er først og fremmest, at der ikke skal tillades sejlads med flere motorbåde på Arresø; men der er også andre indvendinger, læs om det i høringssvaret af 12. marts.

 

Skriv til webmaster

 

Arresøgruppen mener:

 • Læs Arresøgruppens brev af 4. maj 2016, hvor klagen til Natur- og Miljøklagenævnet opretholdes hent (pdf-fil)

 

 • Læs Arresøgruppens klage af 18. december 2015 til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen hent (pdf-fil)

 

 • Læs Arresøgruppens klage af 18. december 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet hent (pdf-fil)

 

 • Henvendelse til borgmestre og udvalgsformænd sendt 24. februar 2014 hent (pdf-fil)

 

 • Høringssvar til Naturstyrelsen af 12. marts 2014 hent (pdf-fil)

 

 • Pressemeddelelse udsendt 13. marts 2014 hent (pdf-fil)